Документи

  Права на физическите лица съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:

Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва:

Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.

Субектът на данни може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

Регламентът предвижда такава възможност, но за целта са необходими конкретни условия, сред които:

Да. С цел да отговори на новите реалности и да улесни физическите лица, новият Регламент въвежда т.н. „право на преносимост“. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Да, физическите лица имат това право, също както и до сега. Ако те възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни, той е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

На децата се полага специална защита на личните данни, тъй като те не познават достатъчно добре съответните рискове, последици и гаранции, както и своите права, свързани с обработването на лични данни. Тази специална защита следва да се прилага по-специално за използването на лични данни на деца за целите на маркетинга или за създаване на личностни или потребителски профили и събирането на лични данни по отношение на деца при ползване на услуги, предоставяни пряко на деца. Във връзка с прякото предлагане на услуги на информационното общество на деца, обработването на данни на дете е законосъобразно, ако детето е поне на 16 години. Ако детето е под 16 години това обработване е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето.

Ако физическите лица считат, че правото им на защита на личните данни и неприкосновеност е било нарушено, то те могат да подадат жалба пред съответния надзорен орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

Да, физическите лица имат право на защита по съдебен ред. Производствата срещу даден администратор или обработващ лични данни се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която администраторът или обработващият лични данни има място на установяване.  Като алтернативен вариант такива производства могат да се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която субектът на данните има обичайно местопребиваване, освен ако администраторът или обработващият лични данни е публичен орган на държава членка, действащ в изпълнение на публичните си правомощия.

Физическите лица също така имат право на ефективна съдебна защита срещу задължителните решения на надзорния орган, отнасящи се до тях, като в този случай производството се развива пред съдилищата на държавата членка, в която е установен надзорният орган.

Имат ли право физическите лица на обезщетение за претърпени вреди?

Съгласно Регламента всяко лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на настоящия регламент, има право да получи обезщетение от администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди. Съдебните производства във връзка с упражняването на правото на обезщетение се образуват пред съдилища, компетентни съгласно правото на съответната държава членка.
 
ПАРТНЬОРИ